Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 11. august 2020 19:29

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 11.8.2020, 13:00 hod. do odvolania.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obec Bodiná : 11. august 2020 16:52

Rozhodnutie – Zmeny a doplnky ÚP Bodiná

Obec Bodiná : 16. júl 2020 12:54

Návrh VZN

Obec Bodiná : 14. júl 2020 10:37

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bodiná


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 2021-2027

Obec Bodiná : 2. júl 2020 13:42

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Zelená Modrá 2020

Obec Bodiná : 22. jún 2020 10:34
Plagat _vypalovanie

Nové pravidlá vo využívaní požiarnej zbrojnice

Obec Bodiná : 18. jún 2020 14:56

Obecný úrad v Bodinej poskytoval dlhé roky priestory v hasičskej zbrojnici mládeži, ktorá v nej trávila čas hraním stolného tenisu. Realita dnešných dní je však úplne iná. Odomknuté dvere na zbrojnici, neporiadok, ohorky od cigariet, prázdne fľaše, porozlievaný alkohol a neznesiteľný zápach. Obec musí ku svojmu majetku pristupovať zodpovedne a tak po dohode s vedením Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej sa rozhodla vymeniť zámok na vchodových dverách. Mládež, ktorá bude mať záujem zahrať si stolný tenis, môže si kľúče vyzdvihnúť u Stanislava Villína, Ľubomíra Brveníka a na obecnom úrade a následne vrátiť. Obec v každom smere podporuje mládež, ale treba rozlišovať, kedy ide o šport a kedy o niečo celkom iné.

Marcela Filová
starostka obce


Deň detí v Bodinej 2020

Obec Bodiná : 30. máj 2020 18:23

Aj keď v “núdzovom” režime, ale predsa sme pre naše deti pripravili malé pozornosti. Na školský dvor si vzorne s rúškami na ústach prišli pre hračky a sladkosti, ktoré pre ne pripravil obecný úrad, Tomáš Stachura a spoločnosť MP Profit.


Deň detí v Bodinej

Obec Bodiná : 27. máj 2020 12:59

den_matiek


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 26. máj 2020 13:33

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 26.5.2020 10:00 hod.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 25. máj 2020 9:30

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 27.5.2020 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Plán udržateľnej mobility TSK

Obec Bodiná : 21. máj 2020 8:50

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.


Výber daní z nehnuteľností

Obec Bodiná : 20. máj 2020 12:47

Dňom 20.05.2020 začal Obecný úrad v Bodinej vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúška, rukavice a aby dodržiavali odstup 2 metre.
Dane treba uhradiť v lehote do 15.06.2020.

Marcela Filová
starostka obce


Kultúrny dom po rekonštrukcii

Obec Bodiná : 15. máj 2020 21:58
[
vc_column width="1/4"]

Kultúrny dom počas rekonštrukcie

Obec Bodiná : 15. máj 2020 21:51
[
vc_column width="1/4"]

Deň matiek

Obec Bodiná : 9. máj 2020 12:00

den_matiek


Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Obec Bodiná : 24. apríl 2020 9:02

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 4. apríl 2020 15:23

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 3.4.2020, 14:00 hod. do odvolania.


Dôležitý oznam pre obyvateľov obce

Obec Bodiná : 24. marec 2020 15:57

Oznamujem Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní základnými potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Bodinej, a to telefonicky na čísle: 0908 888 446 alebo emailom na obecbodina@centrum.sk

Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú osamelí a zdravotne indisponovaní a patria medzi rizikové skupiny. Nákup potravín a liekov si hradí občan.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste boli všímaví a ohľaduplní k svojim susedom a v prípade, že sa ocitnú v núdzi z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, im poskytli pomoc, alebo nám o nich dali vedieť.

Ďakujem.

Marcela Filová
starostka obce


Oznam – vypaľovanie trávy

Obec Bodiná : 24. marec 2020 14:44
Plagat _vypalovanie

« Strana 1 ... 8, 9, 10, 11, 12 ... 22, »