Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 27. október 2021 14:49

Covid tabulka


Bodianske novinky 1/2021

Obec Bodiná : 25. október 2021 13:17

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2021 na stiahnutie:


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 20. október 2021 13:15

Covid tabulka


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. október 2021 11:29

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ

Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú

Opis predmetu zákazky:
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu
2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu
4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.10.2021, čas: do 10:00 hod.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 14. október 2021 9:28

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 6. október 2021 15:39

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 29. september 2021 17:24

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 22. september 2021 13:43

Covid tabulka


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obec Bodiná : 20. september 2021 9:07

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 22.09.2021 a 23.09.2021 v čase od 08.30 hod. do 16.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.


Oznámenie o začatí územného konania

Obec Bodiná : 13. september 2021 12:39

Dodatočné povolenie stavby “Rodinný dom, Bodiná o 1 b.j.” na pozemku KNC parc. č.: 1759/3 v kat. území Bodiná, v obci Bodiná.

Obec Bodiná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje zahájenie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

19. októbra 2021 (utorok) o 9,00 hod.
so stretnutím na Spolo
čnom obecnom úrade Jasenica, so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34 na 3. poschodí.


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obec Bodiná : 31. august 2021 13:39

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 07.09.2021 v čase od 08.30 hod. do 16.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.


Ordinačné hodiny ambulancie v Domaniži

Obec Bodiná : 30. august 2021 12:52

Ordinačné hodiny


VZN č.2/2021

Obec Bodiná : 26. august 2021 11:33

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2021 o správe a prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území Obce Bodiná


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 23. august 2021 9:27

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 25.8.2021 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ v Bodinej.


Mimoriadne opatrenia – africký mor ošípaných

Obec Bodiná : 11. august 2021 17:28

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko šírenia afrického moru vydala mimoriadne opatrenia:

Regionálna Veterinárna a Potravinová Správa ďalej žiada občanov, ktorí nemajú zaregistrované chovy s 1 ošípanou /tzv. D-čkové farmy/ aby na ich registráciu použili kontaktné údaje uvedené v prílohe.
Dôrazne upozorňujeme verejnosť aby obmedzila pohyb v prírode vo večerných hodinách a skorých ranných hodinách vzhľadom na možné poľovačky na diviakov!


Obecné slávnosti 2021

Obec Bodiná : 9. august 2021 21:11

Očkovanie v NsP PB aj bez registrácie

Obec Bodiná : 4. august 2021 15:13

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica ponúka možnosť zaočkovania voči COVID-19 v priestoroch NsP PB aj bez predošlej registrácie cez NCZI.
Očkuje sa v pracovné dni denne od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Pre bližšie informácie kontaktujte zamestnancov vo vakcinačnej ambulancii na tel. čísle: 0901 918 701 alebo 042/4304422 v čase od 8,00 hod. do 13,30 hod.


Obecné slávnosti

Obec Bodiná : 26. júl 2021 14:17

obecne slavnosti2021


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 28. jún 2021 10:05

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa: 30.6.2021 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ v Bodinej.


Opatrenia na zabránenie šírenia choroby

Obec Bodiná : 17. jún 2021 10:58

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov príslušná podľa § 8 odst. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

n a ri a ď u j e

opatrenia na utlmenie a zabránenie šírenia choroby mor včelieho plodu

Ohnisko nákazy: Prečín
Okolo ohniska sa vymedzuje ochranné pásmo, ktoré pozostáva z obcí: Prečín, Praznov, Zemiansky Kvašov, Zemianska Závada, Bodiná, Počarová

V ochrannom pásme nariaďuje:
V roku 2021 vykonať klinické prehliadky včelstiev zamerané na nákazy včelieho plodu. Od včelstiev podozrivých na mor včelieho plodu odobrať vzorky plodových plástov na laboratórne vyšetrenie.

V ochrannom pásme zakazuje:
Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma.

Nákaza sa prehlási za zaniknutú, ak po likvidácii včelstiev v ohnisku nákazy v pozorovacej dobe 3 mesiacov nedôjde k ochoreniu na mor včelieho plodu a pred odhlásením budú vykonané klinické prehliadky včelstiev na nákazy včelieho plodu s negatívnym výsledkom.


« Strana 1, 2, 3, 4 ... 19, »