Pozvánka na jarné rybárske preteky

Obec Bodiná : 18. máj 2022 10:40

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jarné rybárske preteky na vodnej nádrži Považská Teplá, ktoré sa uskutočnia v

nedeľu 22.5.2022 od 05:00 hod.

Štartovný lístok v cene 15 eur si môžu záujemcovia zakúpiť v Rybárskych potrebách pri rybárskom dome, v cene lístka je porcia gulášu.

Členovia SRZ, ktorí majú záujem o odpracovanie povinnej brigády, majú možnosť si ju odpracovať pri príprave pretekov – pokosenie brehov, postavenie stanu, prístreškov, zber odpadu z brehov, roznášanie štartovných čísel (dňa 21.5.2022), alebo majú možnosť si ju odpracovať ako rozhodcovia počas pretekov dňa 22.5.2022.

Bližšie informácie o možnosti odpracovania brigádnickej povinnosti dostanete od p. Baránka, č.t. 0905 600 240.


Pozvánka na jarné rybárske preteky

Obec Bodiná : 10. máj 2022 11:24

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jarné rybárske preteky na odstavnom ramene Slavojka, ktoré sa uskutočnia v

nedeľu 15.5.2022 od 05:00 hod.

Štartovný lístok v cene 15 eur si môžu záujemcovia zakúpiť v Rybárskych potrebách pri rybárskom dome, v cene lístka je porcia gulášu.

Členovia SRZ, ktorí majú záujem o odpracovanie povinnej brigády, majú možnosť si ju odpracovať pri príprave pretekov – pokosenie brehov, postavenie stanu, prístreškov, zber odpadu z brehov, roznášanie štartovných čísel (dňa 14.5.2022), alebo majú možnosť si ju odpracovať ako rozhodcovia počas pretekov dňa 15.5.2022.

Bližšie informácie o možnosti odpracovania brigádnickej povinnosti dostanete od p. Baránka, č.t. 0905 600 240.


Výberové konanie MŠ Prečín

Obec Bodiná : 10. máj 2022 10:09

Obec Prečín v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy, Prečín č.275, 018 15 Prečín s predpokladaným nástupom od 01.09.2022


Deň matiek 2022

Obec Bodiná : 9. máj 2022 11:54

Deň matiek 8.5.2022

Obec Bodiná : 29. apríl 2022 9:55

den matiek bodina


Strategický dokument ÚP Súľov – Hradná

Obec Bodiná : 22. apríl 2022 8:57

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Súľov – Hradná“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN-O) Súľov – Hradná “ je zverejnené na internetových stránkach https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-sulov-hradna


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 28. marec 2022 12:47

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2022 (streda) o 16,30 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Obec Bodiná : 23. marec 2022 13:26

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2021

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

  • Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 14,81 ton odpadu (plasty, sklo, kovy).
  • Obec vyseparovala 2,14 t šatstva
  • Obec vyseparovala 0,81 t elektroodpadu
  • Obec vyseparovala 3,35 t papiera
  • Obec vyseparovala 8,44 t ostatného odpadu (kombinované materiály, železo, hliník, meď)
  • Obec zhodnotila 23,8 t biologicky rozložiteľného odpadu
  • Obec uložila na skládku 89,43 t komunálneho odpadu
  • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 dosiahla 37,37%.

Bodianske novinky 1/2022

Obec Bodiná : 18. marec 2022 12:03

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2022 na stiahnutie:


Ubytovaní utečenci – dotácia

Obec Bodiná : 16. marec 2022 16:33

Ubytovaných utečencov pre získanie dotácie treba nahlásiť na obecnom úrade

Občania, ktorí ubytujú štátneho príslušníka Ukrajiny, môžu požiadať o dotáciu. Podmienkou je, aby majitelia nehnuteľností, ktorí dočasné útočisko občanom Ukrajiny poskytnú, túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade.

Nakoľko zákon zatiaľ presne nedefinuje podmienky poskytovania dotácie, o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. Ale len od doby, kedy bol občan Ukrajiny na obecnom úrade nahlásený. Obecný úrad je povinný informáciu poskytnúť Okresnému úradu v Považskej Bystrici, odboru krízového riadenia. V prípade, že si občania túto povinnosť nesplnia, nebudú sa môcť o dotáciu za ubytovanie utečencov uchádzať.


Oznam – vypaľovanie trávy

Obec Bodiná : 15. marec 2022 15:14
Plagat _vypalovanie

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií TSK

Obec Bodiná : 15. marec 2022 15:10

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022.

V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, sa uskutoční 30. marca 2022 o 10. hod. v zasadacej miestnosti na 2. posch., v budove Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Účasť na verejnom prerokovaní odporúčame vopred nahlásiť na emailovej adrese matej.knazko@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie dotknutou obcou podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA. Podľa § 12 ods. 3 zákona EIA na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.


Verejná vyhláška – ÚP Bodiná

Obec Bodiná : 7. marec 2022 12:24

Obec Bodiná oznamuje,že dňom 7. marca 2022 začína prerokovanie ÚPD

Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná

Občania, právnické a  fyzické osoby sa môžu do 30 dní od vyvesenia vyjadriť k predmetnému návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Bodiná. So spracovaným návrhom Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná sa môžete oboznámiť i na webstránke http://www.bodina.eu

Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.


Pomoc Ukrajine

Obec Bodiná : 1. marec 2022 13:12

Dobrovoľná zbierka na pomoc Ukrajine

Obec Bodiná : 1. marec 2022 9:59

Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 23. február 2022 17:30

Covid tabulka


Dohoda spoločných prevádzkovateľov

Obec Bodiná : 17. február 2022 11:01

Účastníci Dohody (ďalej aj ako „spoloční prevádzkovatelia”) sa dohodli podľa článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvaní osobnych údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na spoločnom spracovaní osobnych údajov. (ďalej len „GDPR”)


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 16. február 2022 15:36

Covid tabulka


RÚVZ – Fašiangové oslavy

Obec Bodiná : 15. február 2022 9:38

Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné sedenie ani státie a podáva sa tam jedlo. Takéto podujatia sa môžu organizovať v režime OP plus do 20 ľudí bez ohľadu na to, či ide o interiér alebo exteriér.

Organizovanie hromadných podujatí typu fašiangové oslavy spojených s konzumáciou jedál alebo nápojov je t. č. v rozpore s platnou a účinnou vyhláškou a v danom období vážnym ohrozením verejného zdravia. Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom CoV-2, variantom omikron (Pozn. podľa laboratórnych analýz RÚVZ Trenčín sekvenáciou sú potvrdené aj prípady variant delta) má síce ľahší priebeh u väčšiny populácie, ale vírus je vysoko infekčný, vírus si nevyberá a ochorenie môže vzniknúť u neočkovaného, prekonaného dané ochorenie, ale aj u očkovaného.

Z uvedeného dôvodu v y z ý v a m e všetkých primátorov, starostov, podnikateľov, aby zvážili realizáciu takýchto aktivít a presunuli hromadné kultúrne podujatia podobného charakteru na koniec fašiangového obdobia, kedy sa predpokladá pokles prípadov.

Zdroj: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trenčíne


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 9. február 2022 16:22

Covid tabulka


« Strana 1, 2, 3, 4, 5 ... 22, »